Jackbotin palvelun osa-alueet​

Klikkaamalla alla olevista kuvista pääset tutustumaan tarkemmin Jackbotin palvelun eri osa-alueisiin.

Jackbotin palvelu soveltuu tällä hetkellä Procountoria käyttäville tilitoimistoille. Tulemme tulevaisuudessa laajentamaan palvelua myös muihin tilitoimistojen käyttämiin taloushallinnon järjestelmiin.

Tilannekuva1.PNG
Kehityskuva.PNG
Kirjanpitäjän_raportit.PNG
Asiakaskuva.PNG
Asiakasoivallukset.PNG
Tilitoimiston tilannekuva

Tilannekuva on tilitoimiston johdolle tarkoitettu työkalu laadun valvontaan, töiden etenemisen ja tilitoimistotyön tehokkuuden seurantaan. Työkalussa näkyvät loppuasiakkaiden taloushallinnon tiedot on jalostettu ja visualisoitu selkeään muotoon helpottamaan kokonaiskuvan seurantaa ja poikkeamien havaitsemista.

Työkalun avulla saa nopeasti kattavan tilannekuvan tilitoimiston koko asiakaskunnasta. Työkalussa voi seurata muun muassa seuraavia tietoja:

  • Viranomaisilmoitusten tilanne

  • Kirjanpitojen ja tilinpäätösten tekeminen aikataulussa

  • Täsmäytysten ja selvittelytilien tilanne

  • Ostolaskujen automaatioaste

Mitä hyötyä tilitoimistolle on Tilannekuvasta?

Aikaa säästyy, kun asioita ei tarvitse tarkastaa manuaalisesti

Poikkeamiin voi puuttua heti ja ongelmat voi ehkäistä

Parantunut laatu johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin

Työt tulee hoidettua tasaisesti tilikauden aikana

Tarkka tilannekuva tuo mielenrauhan johdolle

Esimerkkejä Tilannekuvan eri näkymistä
Etusivun yhteenvetonäkymä
ALV-ilmoitusten tilanne
Kirjanpitokausien sulkemisen tilanne
Ostolaskujen automaatioprosentit
Vertailunäkymä
Show More
 
Tilitoimiston kehityskuva

Kehityskuva on tilitoimiston johdon työkalu, jolla seurataan Tilannekuvasta tuttujen mittareiden kehittymistä ajan suhteen. Kehityskuvan avulla tilitoimisto voi seurata kehityksen suuntaa ja varmistaa, että tehdyt toimenpiteet tuottavat toivottuja tuloksia. Lisäksi kehityskuvan avulla voidaan esimerkiksi käydä tiimi– tai yksilökohtaisia kehityskeskusteluja. Mittareita voi seurata ja vertailla monipuolisesti tiimeittäin, asiakasluokittain, asiakastyypeittäin tai kirjanpitäjittäin.

Mitä hyötyä tilitoimistolle on Kehityskuvasta?

Tilitoimistotyön laadun jatkuva parantaminen

on mahdollista

Kehitys-toimenpiteiden vaikuttavuus voidaan varmistaa

Tiimi- ja yksilö-kohtaiset kehitys-keskustelut saavat tukea faktatiedosta

Vertailu ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen helpottuu

Esimerkkejä Kehityskuvan eri näkymistä
Etusivun yhteenvetonäkymä
Trendien tutkiminen
Tiimivertailut
Show More
 
Kirjanpitäjän raportit

Jack lähettää kirjanpitäjille sähköpostitse täsmäraportteja, joiden avulla kirjanpitäjä saa arvokasta tietoa omista asiakkaistaan työskentelyn laadun ja tehokkuuden parantamiseen:

  • Viikkoraportti omien asiakkaiden työtilanteesta sisältäen muistutuksia tulevista deadlineista

  • EU-myyntiraportti omien asiakkaiden myyntilaskuista, joista on löytynyt viitteitä EU-myynnistä

  • Automaatioraportti omien asiakkaiden ostolaskujen automaatioasteesta sisältäen ehdotuksen/työlistan oletustiliöitävistä toimittajista, joilla on merkittävin tehostamispotentiaali

Mitä hyötyä tilitoimistolle on Kirjanpitäjän raporteista?

Kirjanpitäjät saavat helposti kokonaisvaltaisen käsityksen omien asiakkaiden työtilanteesta

Kirjanpitäjät pystyvät suunnittelemaan tulevaa ja ennakoimaan

Raportit ohjaavat tehokkaampiin työskentely-tapoihin

Raportit tulevat

automaattisesti sähköpostiin ilman uusien järjestelmien opettelua

Laadun kehittämisestä tulee koko tilitoimiston yhteinen asia

Esimerkkejä Kirjanpitäjän raporteista
Jackin sähköposti
Viikkoraportti
Automaatioraportti
Show More
 
Tilitoimiston asiakaskuva

Asiakaskuva on tilitoimiston johdon työkalu asiakasymmärryksen lisäämiseen ja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Se mahdollistaa loppuasiakkaiden talouden tilassa ja liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten seurannan sekä lisäarvon tuottamisen. Asiakaskuvan avulla voidaan tunnistaa tilitoimiston loppuasiakkaista kerätyn talousdatan perusteella erilaisia tilanteita, joissa tilitoimisto voi proaktiivisesti palvella asiakkaitaan paremmin sekä tarjota sopivia lisäpalveluita. 

Mitä hyötyä tilitoimistolle on Asiakaskuvasta?

Ymmärrys asiakkaiden liiketoiminnan tilasta paranee

Asiakkaiden liiketoiminnan muutoksiin voi reagoida nopeasti

Asiakkaita voi palvella aiempaa proaktiivisemmin

Asiakkaan tilanteeseen sopivien lisäpalveluiden tarjoaminen helpottuu

 
Asiakasoivallukset

Asiakasoivalluksissa esitellään tilitoimiston asiakkaan talouden tilaa sekä nostetaan esille Jackin tunnistamia huomioita ja kehitysideoita. Automaattisesti lähetettävää raporttia voidaan käyttää sisäisesti hyödyntämällä sitä esimerkiksi keskustelun runkona asiakaskohtaamisissa tai se voidaan toimittaa suoraan asiakkaalle. Asiakasoivalluksia voi myös tutkia kootusti pilvipalvelussa tarkastelemalla niiden lukumääriä ja tyyppejä asiakkaittain. Asiakasoivallukset fasilitoivat tilitoimiston ja loppuasiakkaiden välistä kommunikaatiota nostamalla esille erilaisia kehityskohteita ja tarjoamalla ehdotuksia taloushallinnon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tilitoimistoille aukeaa asiakasoivallusten kautta mahdollisuuksia tarjota erilaisia lisäpalveluita loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Mitä hyötyä tilitoimistolle on Asiakasoivalluksista?

Asiakas saa nopeasti ja helposti kokonaiskuvan taloutensa tilasta

Kynnys kommunikointiin asiakkaan ja tilitoimiston välillä madaltuu

Asiakas saa tilanteeseensa soveltuvia ehdotuksia taloushallinnon kehittämiseen

Tilitoimistolle avautuu mahdollisuuksia tarjota lisäpalveluita asiakkaille

 
  • LinkedIn Social Icon

©2020 BY JACKBOT OY.