top of page
Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Jackbot Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun palvelun ja verkkosivun yhteydessä. Asiakasyritysten henkilötietojen käsittelystä on sovittu tarkemmin Jackbotin ja asiakasyrityksen välisissä sopimuksissa.

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Jackbot Oy (jäljempänä ”Jackbot”). Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Rekisterinpitäjä

Jackbot Oy

Y-tunnus: 2897597-7

Ratinankatu 2 A 11

33100 Tampere

 

www.jackbot.fi

Sähköposti: asiakaspalvelu@jackbot.fi

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja millä perusteella tietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Jackbotin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi Jackbot voi kerätä henkilötietoja, jotka ovat syntyneet esimerkiksi verkkosivulla vierailun yhteydessä tai rekisteröidyn yhteydenoton kautta.

Henkilötietoja voidaan käsitellä pääasiallisesti seuraavissa käyttötarkoituksissa Jackbotin tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Palvelun toimittaminen ja asiakassuhteen hallinta

  • Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen

 • Myynti- ja markkinointitoimenpiteet, kuten uusien palveluiden tarjoaminen ja asiakaskyselyt

  • Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun

 • Asiakaspalvelu ja siihen liittyvän viestinnän toteuttaminen, kuten palautteiden ja tukipyyntöjen hoitaminen

  • Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja/tai sopimukseen

 • Laskutusten, tilausten ja yhteydenottojen hoitaminen

  • Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja/tai sopimukseen

 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

  • Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun

 • Lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen, kuten lakiin perustuvat tietopyynnöt

 

Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:  

 • Jackbotin yhteistyökumppanin, asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön yhteystiedot

 • Palvelun tuottamista varten tarvittavat henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelin, ammattinimike)

 • Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat perustiedot (esimerkiksi verkkosivujen kautta jätetty yhteydenottopyyntö, uutiskirjetilaus ja muut yhteydenotot)

 • Verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto (esimerkiksi IP-osoite ja käyttöjärjestelmä)

 

Mistä tiedot ovat peräisin?

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista

 • Evästeiden kautta verkkosivuston käyttöön liittyen

 • Ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja julkisista rekistereistä (kuten Fonecta ja LinkedIn)

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeellista, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan Jackbotin ja asiakasyrityksen välistä sopimusta ja kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta yleisesti tai myydä tai vuokrata markkinointitarkoituksiin.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja kenelle tietoja luovutetaan?

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen. Henkilötietoja ei luovuteta Jackbotin tain Jackbotin lukuun toimivien palveluiden tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, mutta tällöin huolehditaan että tiedon siirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen ja sen asettamissa rajoissa (esimerkiksi tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen Yhdysvalloissa).

Käytetäänkö verkkosivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Jackbotin verkkosivuilla käytetään evästeitä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi sivuston käyttäjälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten verkkosivua käytetään. Evästeitä hyödynnetään muun muassa palveluiden ja verkkosivujen kehittämiseen, verkkosivuston käytön analysointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin rajoittaa verkkosivuston käytettävyyttä.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötiedot ja pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä ja poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on myös lain edellyttämässä laajuudessa oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötieton käsittelyä.

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot itselleen yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jackbotin käsitellessä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Henkilötietoja ei käsitellä sen jälkeen, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@jackbot.fi. Rekisteröityä voidaan tarvittaessa pyytää täsmentämään pyyntöä kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Jackbot ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Selosteen muuttaminen

Jackbot kehittää palveluitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitetaan Jackbotin verkkosivuilla: www.jackbot.fi, josta löytyy myös viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta. Tietosuojalausekkeen sisältöön kannattaa tutustua säännöllisesti.

bottom of page